Nyheder

 

Folkeoplysningsordningen

For frivillige folkeoplysende foreninger

Folkeoplysningsordningen for foreninger i Frederikshavn Kommune støtter det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde og fremmer børn og unges udvikling gennem deltagelse i foreningslivet i Frederikshavn Kommune. 

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde arbejder grundlæggende med, gennem et forpligtigende fællesskab, at fremme aktivt medborgerskab og styrke medlemmernes indflydelse på og forståelse af at leve i et demokratisk samfund. Sigtet er at styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

For at du kan søge tilskud i henhold til Folkeoplysningsordningen, skal din forening være godkendt som frivillig folkeoplysende forening i Frederikshavn Kommune.


"Folkeoplysningsordningen for frivillige folkeoplysende foreninger i Frederikshavn Kommune" kan af byrådet ophæves eller ændres med 3 måneders varsel.


Tilskudsguiden

Tilskudsguiden er dit hjælperedskab, så du nemt kan indberette og søge tilskud. Guiden er lavet i fold-ud punkter så du nemt, kan finde den hjælp du har brug for.


I tilskudsguiden kan du blandt andet finde information og vejledning om de fem typer af tilskud:

 • Medlemstilskud
 • Lokaletilskud
 • Frivillighedstilskud
 • Transporttilskud
 • Uddannelsestilskud 
   

Folkeoplysningsordningen yder tilskud til folkeoplysende foreninger, der igangsætter idébestemte, idræts- og samfundsengagerende aktiviteter med deltagerbetaling primært for børn og unge under 25 år. Folkeoplysningsordningen og tilskudsguiden er Frederikshavn Kommunes udmøntning af Folkeoplysningslovens regler om det frie folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsordningen og tilskudsguiden er et supplerende administrations- og beslutningsgrundlag til gældende love og bekendtgørelser, der beskriver de overordnede rammer for tildeling af støtte.   

For at du kan søge tilskud i henhold til Folkeoplysningsordningen skal din forening, være godkendt som frivillig folkeoplysende forening i Frederikshavn Kommune. 

 

Frederikshavn Kommune har indgået en aftale med WinKAS om at tilbyde et regnskabsprogram til alle foreninger. Programmet kan udover at være et moderne bogførings program, blandt andet også bruges til medlemsstyrring, opkrævning af kontingent og holdbooking.

Ud over regnskabsprogrammet vil der også være support inkluderet, samt en rabataftale på 35 % på tilkøbsmoduler. Når du er startet op har du mulighed for at besøge Winkas i Frederikshavn som vil bruge en time på at vise dig hvad systemet kan.

Måden du kommer i gang på, er at skrive en e-mail til support@winkas.dk – blot skriv du kommer fra en folkeoplysende forening fra Frederikshavn Kommune. Så vil de stå for oprettelsen, og sørge for du kommer godt i gang.

Du kan frit vælge om du vil bruge WinKAS Pro eller WinKAS Air.

 

Ansøgning om driftstilskud, skal du søge digitalt via Frederikshavn Kommunes Fritidsportal. Driftstilskud udarbejdes på baggrund af foreningens regnskab, for foregående regnskabsår. 

Ansøgningsfristen er den 1. april.


Du kan som frivillig folkeoplysende forening modtage kommunal støtte gennem fem typer af tilskud:

 • Medlemstilskud
 • Lokaletilskud
 • Frivillighedstilskud
 • Transporttilskud
 • Uddannelsestilskud (Uddannelsestilskuddet skal dog søges separat. Læs mere under punktet uddannelsestilskud)


Ansøgningsskema til indberetning af driftstilskud - Direkte link til ansøgning om driftstilskud.
 

Medlemstilskuddet gives på baggrund af de timer, foreningen aktiverer sine medlemmer under 25 år.

Ved ansøgning om tilskud, skal jeres forening oplyse, hvor mange timer, medlemmerne under 25 år bruger på foreningens folkeoplysende formål. Her kan du medtælle timer i Danmark og i udlandet. Aktiviteterne skal være foreningsetablerede, programlagte og annoncerede sociale aktiviteter. Ved sociale aktiviteter, skal der altid være mindst 5 medlemmer under 25 år tilstede for at aktiviteten kan medtælles. 

Ved beregning af medlemstilskuddet ydes der pr. aktivitetstime en krone/øre sats. Satsen er variabel og fastlægges hvert år efter indberetning i forbindelse med endelig afregning i juni/juli

Det samlede medlemstilskuddet kan ikke udgøre mere end 80% af medlemmernes egenbetaling.

Frederikshavn Kommune har sat grænser for, hvor mange timer et medlem under 25 år skal aktiveres, før det udløser et medlemstilskud. Grænserne fremgår af oversigten over satser på det folkeoplysende område


Hvordan defineres et medlem

Et aktivt medlem under 25 år, defineres som en person med et personligt medlemskab, hvor der betales et fast kontingent. Et medlem kan indgå i opgørelsen med flere aktiviteter, når medlemmet betaler særskilt kontingent for hver aktivitet.

Handicappede medlemmer forstås som medlemmer, hvis handicap medfører, at de ikke kan dyrke aktiviteten på lige fod med øvrige aktive medlemmer. Det vil sige, at der i forbindelse med dyrkelse af aktiviteten vil være behov for ekstra hjælpeforanstaltninger. Dette kunne være en ekstra dedikeret hjælpeinstruktør.

Foreningen skal årligt indhente handicaperklæringer på sine handicappede medlemmer, før at disse kan betragtes som handicappede medlemmer i tilskudsøjemed.

Erklæringen er en skriftlig erklæring fra forældre/værge, hvis børn under 18 år dyrker aktiviteter i foreningen som handicappet. Handicaperklæring skal opbevares af foreningen og fremvises, hvis Frederikshavn Kommune beder om det.

Du kan finde handicaperklæringen på Frederikshavn.dk. Direkte link til Handicaperklæringer


Følgende kan ikke defineres som et medlem ved ansøgning om medlemstilskud:

 • Aktive medlemmer, der er i kontingentrestance for ansøgningsperioden i kalenderåret/regnskabsåret
 • Aktive medlemmer, der ved nyt kalenderår/regnskabsår er fyldt 25 år (medlemmer, der fylder 25 år i kalenderåret/regnskabsåret, kan tælles med for hele året)
 • Passive medlemmer
 • Kollektive medlemskaber (for eksempel familie-, skole-, gruppemedlemsskaber)
 • Personers deltagelse i enkeltstående arrangementer
 • Medlemmer over 25 år


Gruppering af medlemmer

Aktivitetstimerne skal opgøres i tre grupperinger, fra 0-17 år, fra 18-24 år og handicappede medlemmer fra 0-24 år. Hver medlemsgruppe vægtes forskelligt ved udregning af medlemstilskuddet. Vær opmærksom på, at de aktivitetstimer du indberetter er de rene aktivitetstimer, du skal ved indberetning ikke gange timerne op med en faktor. 

Faktoren fremgår af oversigten over satser på det folkeoplysende område
 

Opgørelse af aktivitetstimer

Ved opgørelse af aktivitetstimerne skelnes der mellem to typer af foreningstid:

 • Den årlige ordinære foreningstid (træning, kampe, socialt samvær og lignende), som opgøres på baggrund af gennemsnittet af de personer, der med aflæsning to gange årligt inden for kalenderåret med 6 måneders mellemrum, er aktive medlemmer. 
 • Den årlige ekstraordinære foreningstid (lejre, ture, stævner, weekendarrangementer og lignende), som opgøres konkret ud fra hver enkelt aktivitet med antallet af medlemmer og timer brugt på aktiviteten. Ved lejr. og lignende må timetallet maksimalt udgøre 16 timer i døgnet pr. person.


Egenbetaling

Ved ansøgning om medlemstilskud, skal foreningen oplyse egenbetaling for medlemmer under 25 år. Egenbetaling består af kontingentbetaling, stævnebetaling og andre indbetalinger til foreningens aktiviteter.

 

Du kan søge lokaletilskud til lokaler, der danner ramme for foreningens folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år. Lokalerne kan enten være egne eller lejede lokaler og skal være beliggende inden for landets grænser, inklusiv i Sydslesvig.

Omfatter aktiviteterne deltagere over 25 år, med undtagelse af trænere, ledere og bestyrelsesmedlemmer, nedsættes lokaletilskuddet forholdsmæssigt.

Lokaleudgifterne skal altid stå rimeligt i forhold til jeres aktiviteter og medlemstal. 

For at modtage tilskud, skal jeres lokale være godkendt til lokaletilskud
Frederikshavn Kommune skal godkende jeres lokale før lokalet kan betragtes som tilskudsberettiget. Dog med undtagelse af lejrpladser, som kan medtages i tilskudsansøgningen uden en godkendelse.

Ved ansøgning om godkendelse af nye ejede eller lejede lokaler, skal det afklares om Frederikshavn Kommune kan anvise et offentligt eller selvejende lokale, der dækker jeres behov. Ansøgningsskemaet om godkendelse af nye ejede eller lejede lokaler finder du på Frederikshavn.dk. 

Direkte link til ansøgningsskemaer til lokaletilskud: 


Hvad ydes der lokaletilskud til?
Der ydes lokaletilskud til de udgifter der er forbundet med lokalet:

 • Udgifterne opdeles i drifts- og forbrugsudgifter
   
 • Ved lejrpladser forstås udendørs pladser, som indrettes til lejr eller lejrovernatning
   
 • Skibe som benyttes af dykkerklubber opfattes primært som klublokale (skibe/både uden motor er at betragte som en rekvisit, hvortil der ikke ydes lokaletilskud)
   
 • For rytterstuer er der en grænse for hvor mange timer der må ydes lokaletilskud til. Når du søger om lokaletilskud til en rytterstue, skal du derfor angive de faktiske timer i lokalet


Vær opmærksom på, at der ikke ydes lokaletilskud til udendørsarealer og –anlæg, stald, og lokaler der er omfattet af gebyrordningen.


I nedenstående fold-ud punker kan du se de forskellige udgifter som der kan ydes støtte til, i henhold til Folkeoplysningsordningen i Frederikshavn Kommune. Hvis der sker ændringer I forhold til jeres lokaler, herunder forøgede udgifter, væsentlig udvidelse af aktivitetsgrundlaget, flytning eller andet skal I kontakte Fritid og Folkeoplysning.
 

Hvis din forening har egne lokaler har I mulighed for, at søge tilskud til renter og administrationsbidrag til prioritetslån, som er anvendt til lokalemæssige formål.

Ved prioritetsgæld forstås som hovedregel lån optaget med pant i fast ejendom. Altså den gæld, der er tinglyst i foreningens faste ejendom. Administrationsbidraget er bankens administrationsomkostninger.


Der ydes ikke lokaletilskud til:

 • afdrag af gæld, gebyrer, morarenter (rente for manglende betaling), kautionslån, kassekreditter, tingslysnings- og stempeludgifter, udgifter ved optagelse- og omlægning af lån, depositum, leasingudgifter, generelt afdrag på lån, giro-, bank og restancegebyrer

 

Hvis jeres forening lejer lokaler, har I mulighed for at søge tilskud til lejeudgiften.

Frederikshavn Kommune yder lokaletilskud til det godkendte lejebeløb, som opgøres i henhold til lejekontrakten.

Hvis der sker ændringer i jeres godkendte lejemål der medfører en huslejestigning på mere end 1 krone mere end den generelle pris- og lønfremskrivning, skal I sende en ansøgning om godkendelse af jeres forøgede lokaleudgifter.
  

Der ydes ikke lokaletilskud til: 

 • Lejeudgifter vedrørende arrangementer, hvor der opkræves entré
 • Udgifter til lokaler der er lejet i kommercielt øjemed
 • Entréudgifter
 • Gebyrbetaling ved benyttelse af offentligt ejede lokaler
 • Overnatningsudgifter på campingpladser, hoteller, vandrehjem og offentlige – og kommunale lokaler
 • Stævnegebyrer
 • Lokaleudgifter ved andespil, bingo og lignende
 • Depositum og udlæg i forbindelse med leje
 • Leje af garage, redskabs- og depotrum
 • Leasingudgifter
 • Staldudgifter af enhver art
 • Omklædningsrum, hvor lejemålet udelukkende består af omklædningsfaciliteter               
   

Særligt vedrørende forpagtningsudgifter:

 • Forpagtningsafgifter kan medtages under posten ”lejeudgifter”, når udgifterne kan sidestilles med tilskudsberettigede lejeudgifter.

 

Hvis jeres forening har egne lokaler, har I mulighed for at få tilskud til skatter, afgifter og forsikringer. 

Skatter: Ejendomsskatter

Afgifter: Spildevandsafgift/vandafledningsafgift, renovationsafgift, skorstensfejning, rottebekæmpelse, slamsugning, brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøloven

Forsikringer: Bygningsforsikring (brand, glas og kummeforsikring, vandskade-, bygningskasko, husforsikring)

 

Der ydes ikke lokaletilskud til følgende udgifter:

 • Bil / Transportforsikring: Abonnement på vejhjælp, bilforsikring (herunder ansvar og kasko), maskinforsikring, serviceabonnementer
 • Person- og erhvervsforsikring: Ansvarsforsikring, arbejdsskadeforsikring, ulykkesforsikringer, abonnementer tegnet på enkeltpersoner, lovpligtig arbejdsskadeforsikring for rengøringspersonale, erhvervsforsikring, serviceabonnementer
 • Indbo/løsøreforsikring: Abonnement på tyverialarm, installation af tyverialarmer, indboforsikring, tyveri- og løsøreforsikring
 • Telefon, internet, og abonnementer: TV-pakker, telefonabonnementer, internetabonnementer, avis- og tidsskriftsabonnementer
 • Dyre- og rekvisitforsikring: Forsikringer på dyr af enhver art (herunder dyrlægeregninger), forsikringer på særligt indbo og rekvisitter af enhver art
   
Hvis din forening har egne eller lejede lokaler har I mulighed for, at medtage udgifter til almindelig vedligeholdelse af lokaler og lejrpladser.

Hvis I lejer lokalet, er det en forudsætning, at den indvendige vedligeholdelse påhviler jer som lejer i henhold til lejeaftalen for at I kan medtage udgiften.  

I kan ved ansøgning om almindelig vedligeholdelse maksimalt indberette 50.000 kroner årligt. Har I udgifter for mere end 50.000 kroner, har I mulighed for, at sende en ansøgning om vedligeholdelse over 50.000 kroner. 

Direkte link til ansøgningsskema til vedligeholdelse over 50.000 kroner. 

Ved vedligehold forstås udgifter relateret til al vedligeholdelse og reparation af eksisterende:

 • Udvendige vægge og murværk
 • Indvendige vægge og murværk
 • Gulve
 • Lofter og tag
 • Døre og vinduer
 • Døre- og vindueskarme
 • Reparation af el-, vand- og varmeinstallationer
 • Låsesystemer
 • Loft- eller væghængte lamper og belysning (fx pærer og lysstofrør)
 • El-sikringer
 • Lovpligtige brandhæmmende foranstaltninger
 • Påtvungne lovpligtige foranstaltninger (fx kloakering eller krav til køkken jf. lov)

I de tilfælde, hvor foreningen skønner, at en reparation vil være ufornuftigt og i stedet foretager en udskiftning/nyanskaffelse, skal henvendelse rettes til Fritid og Folkeoplysning for at opnå en konkret afgørelse om tilskudsmulighederne.

Der kan kun ydes tilskud til udskiftning og ny-anskaffelse, hvis udgiften er mindre end udgiften til reparation.

Der ydes ikke lokaletilskud til følgende udgifter:

 • Om- og nybyggeri/udvidelse af lokalerne
 • Nyanskaffelse af inventar og materialer, der ikke bruges på godkendt vedligehold
 • Kontor- og administrationsudstyr
 • Rekvisitter af enhver art  
 • Installation af opvarmningskilder
 • Afskrivning af fast ejendom og inventar
 • Nydelsesmidler mv. fx øl, vand, kaffe, brød, sukker, mel mv.
 • Reparation/vedligeholdelse af værktøj og redskaber (håndværktøj, koste, rive mv.)
 • Reparation/vedligeholdelse af grund og tilkørselsvej (tøsalt, snerydning, klipning af hegn, slamsugning mv.)
 • Drift og reparation af hårde hvidevarer fx opvaskemaskiner, vaskemaskiner, køleskabe og frysebokse, ovn mv.
 • Leasing eller leje af maskiner eller andet materiel
 • Vedligehold af egne eller lejede maskiner
 • Vedligeholdsudgifter til dækning af cafeteriadrift dækkes ikke
 • Vedligeholdelse over 50.000 kroner
   
Hvis din forening har egne eller lejede lokaler har I mulighed for, at søge tilskud til el, vand og varme. Udgifterne i forbindelse med lejede lokaler kan kun indberettes hvis I har forbrugsudgifter i forhold til jeres lejeaftale.

Der ydes tilskud til:
 • Elforbrug
 • Vandforbrug
 • Varmeforbrug (udgifter til lokalets opvarmningskilde: olie, petroleum, gas, fjernvarme, naturgas, elvarme og brænde samt målerleje)
 • Brændstof til skibe benyttet af dykkerklubber (udgiften indberettes enten som el- eller varmeforbrug)


Der ydes ikke lokaletilskud til: 

 • Serviceabonnement til for eksempel oliefyr
 • Diverse gebyrer 
 • Tillægsafgifter
 • Nyinstallering af enhver art
 • Reparationer
   
Jeres forening kan søge tilskud til rengøring og eventuelt fornødent tilsyn hvis I har egne eller lejede lokaler.

Fornødent tilsyn
Ved fornødent forstås et forpligtende tilsyn ved anden lov, som pålægger en ekstra udgift eller særlige sikkerheds hensyn for, at kunne udfører aktiviteten. Dokumentation for lønudgift skal foreligge ved tilskudsansøgning. Eksempler: Livreddere, der udelukkende fører sikkerhedsopsyn, brandvagt, som ikke har anden funktion i klubben


Rengøring:

Rengøringsartikler

 • Der gives tilskud til rengøringsartikler og redskaber anvendt til rengøring af godkendte lokaler. 
  (såsom gulvspande, skrubbe, koste, gulv- og rengøringsklude, støvsugerposer, wc-rens, toiletbørste, kalkfjerner, afløbsrens, affaldssække, skraldeposer, almindelig rengøringsmidler, diverse til vinduesvask)

Lønudgifter

 • Der kan gives tilskud til lønudgifter for ansatte, der kun udfører rengøring i klubben. Lønudgifter kan medtages i tilskudsansøgning uden godkendelse hos Fritid og Folkeoplysning. Dokumentation skal kunne fremvises, for eksempel en betalt fakturakopi eller lønseddel.
   
 • Der kan også ydes tilskud til lønudgifter for én person, som ud over rengøring også er daglig leder/ administrator i klubben. Ansættelsen skal være splittet op, sådan at lønudgiften for rengøring fremgår af separat ansættelseskontrakt. Denne regel gælder ikke personer, som også har en træner/ underviser-funktion i klubben. Lønudgifter kan kun medtages i tilskudsansøgning, hvis de er godkendt af Fritid og Folkeoplysning. 


Der ydes ikke lokaletilskud til følgende udgifter:

 • Ansatte, som udfører almindeligt tilsyn. En person, som har ansvar for almindeligt tilsyn med lokaler, er ikke berettiget til tilskud for fornødent tilsyn. Ansatte som også har en anden funktion i klubben – eksempelvis funktion som træner, leder, ansatte i klubhuse eller administratorer i foreninger – dvs. personer som er engageret og aktiv i klubben i forbindelse med aktiviteter. Vagtfirmaer er ikke indbefattet af tilsyn. Udgifter til installation af alarm er ikke indbefattet af tilsyn
   
 • Kaffefilter, køkkenruller, servietter, viskestykker, opvasketabs, afspændingsmiddel, kalk, filtersalt, vaskepulver, skyllemiddel. Håndsæbe, toiletpapir, håndklæder, duftblokke, plastbægre og lignende
   
 • Gebyr for tilsyn/kontrol, levnedsmiddelkontrol, måtteservice ved firma

 

Hvis I udlejer eller fremlejer jeres godkendte lokale, skal indtægten oplyses ved ansøgning om lokaletilskud.

Hvis I udlejer til folkeoplysende foreninger, skal I medtage 50% af lejeindtægten ved ansøgning om lokaletilskud. 

Ved udlejning til private arrangementer eller til foreninger der ikke er folkeoplysende, vil lejeindtægten blive modregnet 100% i lokaletilskuddet. Det skyldes, at landets kommuner ikke må yde direkte eller indirekte støtte til private eller kommercielle aktiviteter, da dette vil være konkurrenceforvridende i forhold til fx andre private udlejere.

Indtægter ved udlejning, fremlejning og bortforpagtning modregnes ligeledes, da det er nettoudgiften ved driften af lokalerne, der er tilskudsberettigede.

 

Frederikshavn Kommune vil gerne påskønne de frivilliges indsats i foreningslivet. Derfor giver Folkeoplysningsordningen jer mulighed for, at søge tilskud til foreningens påskønnelse af de frivillige, der løbende er involveret i aktivitet for medlemmer under 25 år. 

 • Der ydes tilskud for ulønnede trænere, ledere og instruktører til de dokumenterede udgifter, der er forbundet med køb af gaver, gavekort og/eller mundering.
 • Der ydes tilskud til kontante udbetalinger i form af skattefri godtgørelse til ulønnede trænere, ledere og instruktører. Skattefri godtgørelse kan alene ydes til ulønnede. Man kan ikke for samme periode og for samme arbejde få både løn og skattefri godtgørelse. 
 • Foreningen kan få dækket op til 80% af sine faktiske afholdte udgifter, og op til 3.000 kroner i tilskud pr. frivillig. Herudover kan tilskuddet maksimalt udgøre 80% af de tilskudsberettigede medlemmers egenbetaling (medlemmer under 25 år). 
 • Det påhviler jeres forening og den enkelte frivillige at sikre sig, at gældende skatteregler er overholdt. Eventuel rådføring om skattetekniske forhold kan findes i DGI´s foreningsguide om skat eller hos skattemyndigheden.


​Der er afsat 1.500.000 kroner i budgettet til frivillighedstilskud. Hvis de indberettede udgifter overstiger det budgetterede beløb, tildeles ansøgerne deres relative andel af det budgetterede.

Fritid og Folkeoplysning gør opmærksom på, at der ikke ydes støtte til lønnet personale, trænere, ledere eller instruktører. Det er heller ikke muligt, at få dækket udgifter til pengegaver, kontante såvel som kontooverførte.
 

I kan indberette foreningsetableret transport inden for landets grænser, inklusiv i Sydslesvig, for deltagere under 25 år. 

Der kan medtages kørselsudgifter, ud over 66 km pr. kørsel (over 33 km hver vej) til og fra:

 • Turneringskampe
 • Stævner og mesterskaber, der er anerkendt af hovedforbund og/eller specialforbund

I skal beregne jeres kørselsudgift med statens lave takst pr. kilometer. Ved nødvendig kørsel i lejet bus kan I indberette 40% af udgiften til buskørsel.

Der er afsat 600.000 kroner i budgettet til transportudgifter. Hvis de indberettede transportudgifter overstiger det budgetterede beløb, tildeles ansøgerne deres relative andel af det budgetterede.

 

For Frederikshavn Kommune er det afgørende, at foreninger kan tilbyde spændende aktiviteter til deres medlemmer.

Uddannelsestilskud ydes til opkvalificering og uddannelse af ulønnede trænere, ledere og instruktører, der har en løbende aktivitet for medlemmer under 25 år. Der kan ikke ydes tilskud uddannelse uden for landets grænser, inklusiv Sydslesvig.

Der ydes tilskud på op til 80% af de kursusforbudne udgifter, når kursets indhold tilstræber at uddanne trænere, ledere og instruktører. Det kan eksempelvis være kursusgebyrer, opholdsudgifter samt transportudgifter, med billigste offentlige transportmiddel. Maksimumbeløbet pr. person pr. år udgør 7.000 kr. i tilskud.

I skal være opmærksomme på følgende:

 • Det er en betingelse for opnåelse af uddannelsestilskuddet, at eventuelle øvrige tilskudsmuligheder er modregnet i den fremsendte ansøgning.
   
 • Frederikshavn Kommune kan afvise at imødekomme en ansøgning, hvis kurset har åbenlys karakter af ikke at være relevant i forhold til at understøtte aktiviteter for medlemmer under 25 år.
   
 • Foreningen kan modtage støtte, hvis den via en tro og loveerklæring i forbindelse med ansøgningen bekræfter, at kursisten har løbende aktivitet for mindst 5 tilskudsberettigede medlemmer under 25 år.
   
 • Benyttes der privat transportmiddel, kan transportudgifter medtages op til, hvad den billigste offentlige transport ville have kostet. Dette med udgangspunkt i den billigste standardrejse udregnet via www.rejseplanen.dk.


Hvordan søger du uddannelsestilskud?
Du finder skemaet til ansøgning om uddannelsestilskud her Link til ansøgningsskema til uddannelsestilskud

Ved ansøgning vedhæftes kursusprogram, kursusbevis og dokumentation for afholdte udgifter. Ansøgningen fremsendes umiddelbart efter kursets afvikling. 

Ansøgningsfristen udløber 1. april i det efterfølgende kalenderår.

 

Når du årligt ansøger om tilskud skal du ved ansøgning erklære, at foreningen har indhentet de lovpligtige børneattester. Det påhviler foreningen at indhente de nødvendige børneattester.

Ved en vurdering af, hvilke personer, der er omfattet af bekendtgørelsen, er det den funktion, den pågældende udfører, der er afgørende – ikke personens titel. Det spiller ingen rolle, om vedkommende får løn, eller om arbejdet foregår på frivillig basis. Der skal indhentes børneattester i det tilfælde hvor ansættelsen eller beskæftigelsen skaber grundlag for et tillidsforhold mellem den voksne og børn. Det kan både tænkes, hvor personen via sin arbejdsfunktion skal have direkte kontakt med børn, samt hvor personen ikke som sådan er ansat til at have med børn at gøre, men hvor personen alligevel færdes fast blandt børn og derfor har mulighed for at få direkte kontakt med børn.

Børneattesterne skal opbevares i den enkelte forening og skal derfor ikke sendes til Frederikshavn Kommune.

Læs mere om Krav om børneattester på Frederikshavn.dk - Direkte link til Krav om børneattester

 

Regnskab
Alle frivillige folkeoplysende foreninger som har modtaget tilskud i det foregående år, skal indsende et underskrevet regnskab. Regnskabet skal være underskrevet af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Regnskab skal indsendes i forbindelse med indberetning af driftstilskud. 

Regnskabet aflægges for perioden 1. januar til den 31. december

Samtlige tilskudsberettigede udgifter skal være udspecificeret i årsregnskabet. Der skal ikke medsendes dokumentation for udgifter og indtægter relateret til tilskuddet – med undtagelse af de tilskud, hvor det er specifikt anført at foreningen skal indsende dokumentation. Foreningen skal på forespørgsel fra Frederikshavn Kommune, kunne forelægge dokumentation for alle udgifter, der er søgt tilskud til. Kommunen kan kræve tilbagebetaling for udokumenterede udgifter.

Der er ikke krav til regnskabets udformning, foreningen skal sikre, at regnskabet overholder alle formalia. 

Revision
Hvis jeres forening modtager et årligt driftstilskud på 300.000 kr. eller derover, skal regnskabet revideres af enten en registeret eller statsautoriseret revisor. Husk at vælge revisor på den årlige generalforsamling.

 

Direkte link til satser på det folkeoplysende område - satser på det folkeoplysende område 

 

Frederikshavn Kommune udbetaler driftstilskud i to rater:

 • Første rate udbetales i januar som aconto. Acontobeløbet beregnes på baggrund af sidste års samlede driftstilskud. Aconto modregnes i den endelig afregning.
   
 • Anden rate udbetales i juni/juli, som endelig afregning af driftstilskuddet.
   

Tilskuddet udbetales til foreningens CVR-nummer. Foreningen er derfor forpligtiget til, at have et CVR-nummer med en tilknyttet NEM-konto. 

Er din forening i restance ved Frederikshavn Kommune, vil restancen blive modregnet, i forbindelse med udbetaling af tilskud medmindre der er indgået en afviklingsaftale med Frederikshavn Kommunes Økonomicenter. 

 

Frederikshavn Kommune forsøger at gøre det så nemt som muligt at søge tilskud. For at lykkedes med dette, er der også en stor grad af tillid til foreningerne.

Kommunen er, som myndighed og tilskudsudbetaler forpligtiget til at føre kontrol og tilsyn med, om foreninger, der modtager tilskud eller anvises lokaler efter Folkeoplysningsloven, overholder loven og regler, som er fastsat i medfør heraf.

Tilsynet skal blandt andet sikre, at tilskud er udbetalt i overensstemmelse med loven – det vil sige, at der er overensstemmelse mellem det, der indberettes, og det som angives i regnskabet.

Frederikshavn Kommune udtager årligt 5% af foreningerne til tilsyn. Fritid og Folkeoplysning vil i forbindelse med tilsynet aflægge foreningen et besøg til en generel dialog om jeres daglige virke og foreningsaktiviteter.

Hvis der ved tilsyn konstateres, at Folkeoplysningsloven og retningslinjerne i Frederikshavn Kommune ikke overholdes, vil dette medfører ophør af udbetaling samt tilbagebetaling af udbetalte tilskud. Ligeledes vil foreningens folkeoplysningsgodkendelse blive revurderet.

 

Hvis du har en god idé til idrætsaktiviteter, folkeoplysende aktiviteter, udviklingsprojekter i landdistrikter eller andet, har du mulighed for, at søge en række puljer om økonomisk støtte.

Oversigten over de forskellige puljer, som Frederikshavn Kommune er involveret i, kan du finde på Fritidsportalen og Frederikshavn.dk. Nogle puljer har løbende ansøgningsfrist, mens andre har bestemte frister henover året.

Direkte link til pulje- og projektmidler samt Én indgang på Frederikshavn.dk - Pulje- og projektmidler samt Én indgang.

Som forening i Frederikshavn Kommune kan I gratis gennem Fundraising Club finde hjælp til at søge om penge til jeres næste projekt. På Fritidsportalen kan du læse mere om den private fondsdatabase målrettet foreninger og muligheden for oprettelse af gratis bruger på Fundraisingclub.dk - Fundraisingclub.dk
 
Hvis du har spørgsmål til puljerne står Fritid og Folkeoplysning klar til, at hjælpe dig. Du kan kontakte os på tilskud@frederikshavn.dk og vi vil vende tilbage til dig så hurtigt som muligt.  

 

Hvis du har spørgsmål til tilskudsguiden, kontakt Fritid og Folkeoplysning på Fritid@frederikshavn.dk.

Siden er ajourført den 15. februar 2023.