Nyheder

Gebyrordning for folkeoplysende foreninger

Gældende pr. 1. august 2019. 

Gebyrordningen er godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget på udvalgsmødet den 06.06.2018. 
 

 

Baggrund 

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at indfører en ny gebyrordning for de folkeoplysende foreninger i Frederikshavn Kommune. 

Ordningen trådte i kraft pr. 1. august 2019, og er gældende alle folkeoplysende foreninger, som benytter henholdsvis kommunale- og selvejende institutioner.

 

Formål 

Formålet med gebyrordningen er, at få sidestillet de folkeoplysende foreningers egenbetaling, ved brug af kommunale- og selvejende institutioner. Derved udlignes de økonomiske forskelle, der har eksisteret igennem en årrække når folkeoplysende foreninger, har lånt henholdsvis kommunale lokaler.

 

Gebyr 

For at indtræde i gebyrordningen er det en forudsætning, at foreningen er godkendt som folkeoplysende forening i Frederikshavn Kommune.

Foreninger der ikke er godkendt  kan søge om godkendelse her - Bliv godkendt som folkeoplysende forening

Gebyrordningen fungere ved at, godkendte foreninger der anvender kommunale og/eller selvejende institutioner, skal betale gebyr for lån af lokale til Frederikshavn Kommune. Gebyrets størrelse fastsættes hvert år i forbindelse med godkendelse af taksterne på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Gebyret fremskrives, som udgangspunkt KLs budgetvejledningsskrivelse.

Takstblad for gebyrordning

Det skal understreges, at gebyrudgifter ikke kan medtages i tilskudsindberetningen under lokaletilskud.

På Fritidsportalen kan I læse mere om de regler og betingelser for, at blive godkendt og kan lige ledes finde oplysninger om Folkeoplysningsordningen og tilskudsguiden. 

 

Timefordeling 

Folkeoplysende foreninger ansøger om lån af lokaler i kommunale- og selvejende institutionerpå Fritidsportalen under - lån lokale.

Fordeling af timer i selvejende institutioner foregår i samarbejde mellem brugerne og den selvejende institution efter folkeoplysningslovens bestemmelser og med Folkeoplysningsudvalget som klageinstans.

Alle selvejende haller, som modtager driftstilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget skal anvende WinKAS bookingsystem, hvor alle folkeoplysende foreningers forbrug af timer registreres. Dette skal sikre synlighed af eventuel ledig haltid for alle borgere og sørge for at kommunen er opdateret på antallet af timer når der skal sendes gebyropkrævninger til foreningerne.

Alle selvejende haller kompenseres for den mistede lejeindtægt fra tidligere udlejning til de folkeoplysende foreninger svarende til gældende regulering af satser i henhold til folkeoplysningsloven. KL i henhold til Folkeoplysningsområdet, læs mere via linket her - Folkeoplysnings­området

De selvejende haller fastsætter selv prisen for timeudlejning for andre brugere end de godkendte folkeoplysende foreninger. På fritidsportalen findes der en opdateret liste over alle godkendte folkeoplysende foreninger, der kan booke lokaler til den til en hver tid fastsatte gebyrtakst.