Nyheder

Gebyrordning for folkeoplysende foreninger

Gældende pr. 1. august 2019. 

Gebyrordningen er godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget
 

 

Baggrund 

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at indfører en ny gebyrordning for de folkeoplysende foreninger i
Frederikshavn Kommune. Ordningen trådte i kraft pr. 1. august 2019 og vil gælde alle folkeoplysende foreninger som benytter
henholdsvis kommunale og selvejende haller.

Formål 

Formålet med at introducere gebyrordningen er at få sidestillet de folkeoplysende foreningers egenbetaling
ved brug af kommunale og selvejende haller og derved udligne de økonomiske forskelle, der har eksisteret
igennem en årrække når folkeoplysende foreninger har lånt henholdsvis kommunale lokaler.

Gebyr 

For at indtræde i gebyrordningen er det en forudsætning, at foreningen er godkendt som folkeoplysende
forening i Frederikshavn Kommune. Foreninger der ikke er godkendt som Folkeoplysende forening kan søge
om at blive godkendt via Frederikshavn Kommunes Fritidsportal http://fritid.frederikshavn.dk/. Her kan
foreninger også læse om de regler og betingelser for at blive godkendt og kan lige ledes finde oplysninger
om Folkeoplysningsordningen og Tilskudsguiden på denne portal.

Gebyrordningen fungere ved at, godkendte foreninger der anvender kommunale og eller selvejende haller
skal betale et halvårligt gebyr til Frederikshavn Kommune. Gebyrets størrelse fastsættes hvert år i
forbindelse med godkendelse af taksterne på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Gebyrets størrelse fremskrives, som udgangspunkt KLs budgetvejledningsskrivelse.

Gebyr for de godkendte folkeoplysende foreningers brug af offentlige og selvejende haller - find taksterne her 

Det skal understreges, at gebyrudgifter ikke kan medtages i tilskudsindberetningen under lokaletilskud.

Timefordeling 

Folkeoplysende foreninger ansøger om lån af lokaler i kommunale og selvejende haller her på Fritidsportalen under boksen - lån lokale.

Fordeling af timer i selvejende institutioner foregår i samarbejde mellem brugerne og den selvejende
institution efter folkeoplysningslovens bestemmelser og med Folkeoplysningsudvalget som klageinstans.

Alle selvejende haller, som modtager driftstilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget skal anvende WinKAS
bookingsystem, hvor alle folkeoplysende foreningers forbrug af timer registreres. Dette skal sikre synlighed
af eventuel ledig haltid for alle borgere og sørge for at kommunen er opdateret på antallet af timer når der
skal sendes gebyropkrævninger til foreningerne.

Alle selvejende haller kompenseres for den mistede lejeindtægt fra tidligere udlejning til de folkeoplysende
foreninger svarende til gældende regulering af satser i henhold til folkeoplysningsloven.

KL i henhold til Folkeoplysningsområdet, læs mere via linket her - Folkeoplysnings­området

De selvejende haller fastsætter selv prisen for timeudlejning for andre brugere end de godkendte
folkeoplysende foreninger. På fritidsportalen findes der en opdateret liste over alle godkendte
folkeoplysende foreninger, der kan booke lokaler til den til en hver tid fastsatte gebyrtakst.