Nyheder

Satser på det frivillige folkeoplysende område 


Nedenfor finder du de gældende satser for de frivillige folkeoplysende foreningsområde.


 

Medlemstilskud

Faktor ved beregning af medlemstilskud

 • Aktive medlemmer under 18 år: Aktivitetstimetallet x 2
   
 • Aktive medlemmer fra 18 år til og med 24 år: Aktivitetstimetallet x 1
   
 • Aktive, handicappede medlemmer til og med 24 år: Aktivitetstimetallet x 8Krone/øre-sats

Krone/øre satsen varierer år for år og vil blive fastlagt hvert år efter indberetning. Timelofter

 • Minimum 25 aktivitetstimer (inden faktorberegning) pr. medlem før tilskudsberettiget.
   
 • Maksimum 800 aktivitetstimer (inden faktorberegning) pr. medlem før tilskudsstop.Øvrig foreningstid

Ved lejre og lignende må timetallet maksimalt udgøre 16 timer/døgn pr. person


 

Egenbetalingsloft

Det samlede medlemstilskud der udbetales til foreningen, kan ikke udgøre mere end 80 % af egenbetalingen fra de tilskudsberettigede medlemmer i ansøgningsperioden.

 

 

Lokaletilskud

Lokaletilskudsprocent

 • Foreningerne kan få dækket de godkendte driftsudgifter med 75%.
   
 • Foreningerne kan få dækket de godkendte forbrugsudgifter med 65%.


 

Lokaleindtægter

 • Lokaleindtægter fra andre folkeoplysende foreninger skal indgå i grundlaget for beregning af lokaletilskud med 50%.
   
 • Lokaleindtægter fra kommercielle, private eller ikke folkeoplysende aktiviteter modregnes i grundlaget for beregning af lokaletilskud med 100%.

 

25 års reglen

Udgør medlemmerne over 25 år mere end 10 % af det samlede antal medlemmer i foreningen som helhed, nedsættes lokaletilskuddet forholdsmæssigt. Lokaletilskuddet nedsættes med den procentdel der ligger ud over de 10 %. Det vil sige, at hvis medlemmerne over 25 år udgør 25 % af det samlede antal medlemmer, vil lokaletilskuddet blive reduceret med 15 %. Trænere, ledere og bestyrelsesmedlemmer over 25 år er undtaget af reglen.   

 

Maksimal vedligehold

Maksimumsloft for vedligeholdelsesudgifter: 50.000 kr. årligt. Herefter skal Folkeoplysningsudvalget ansøges om støtte.

 

 

Supplerende tilskud

Frivillighedstilskud

 • Tilskuddet kan maksimalt udgøre 80 % af de tilskudsberettigede medlemmers egenbetaling.
   
 • Foreningen kan få dækket op til 80 % af de faktisk afholdte udgifter.
   
 • Tilskuddet kan ikke overstige det maksimale udgiftsloft på 3.000 kr. pr. person pr. år.

 

Transporttilskud

 • Foreningen kan få dækket kørslen ud over 66 km pr. kørsel (over 33 km hver vej)
 • Udgiften skal beregnes på baggrund af statens lave takst pr. km
 • Ved nødvendig kørsel i lejet bus indberettes 40 % af udgiften
 • Der er afsat 600.000 kroner i budgettet

Hvis de indberettede transportudgifter overstiger det budgetterede beløb, tildeles ansøgerne deres relative andel af det budgetterede.

 


Uddannelsestilskud

Der ydes tilskud med 80 % af de kursusforbudne udgifter. Maksimumbeløbet pr. person pr. år er fastsat til 7.000 kr.

 


Årsværk

Nye godkendte foreninger kan få udbetalt et årsværk som engangsudbetaling fra den dato, foreningen er godkendt som aktiv forening.