Nyheder

FRIVILLIG FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING

Aftenskoler er organiseret som folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning.

Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen, at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder for, at styrke evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

 

Tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning

Ansøgningsskema tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning

 

Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder for at styrke evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter for voksne og for børn og voksne sammen samt aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer.

Foreninger, der ønsker at blive godkendt, kan søge om godkendelse året rundt på Fritidsportalen.

Ved ansøgning skal der vedhæftes
 • Foreningens vedtægter
 • Referat fra stiftende eller ordinær generalforsamling
Derudover skal foreningen
 • Have en bestyrelse, der består af mindst 5 medlemmer, der er valgt eller udpeget af medlemmerne eller
 • medlemsorganisationerne, der står bag foreningen
 • Give deltagerne i den folkeoplysende virksomhed mulighed for en plads i bestyrelsen
 • Have en folkeoplysende voksenundervisningsvirksomhed, der som udgangspunkt er åben for alle og have en
 • virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig
Foreningens vedtægter skal indeholde følgende oplysninger:
 • foreningens formål
 • valg til bestyrelse og antallet af bestyrelsesmedlemmer
 • regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor
 • foreningens hjemsted
 • tegningsret for foreningen
 • procedure ved vedtægtsændringer
 • anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør

Ønsker din forening at søge om driftstilskud, skal I være godkendt som en folkeoplysende forening der tilbyder voksenundervisning.

Alle godkendte foreninger, har mulighed for at søge følgende tilskudsformer:
 • Tilskud til aflønning af ledere og lærere
 • Forhøjet tilskud til små hold
 • Tilskud til debatskabende aktiviteter (10%-puljen)
 • Tilskud til aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer
 • Lokaletilskud
 • Anlægspuljen
 • Udviklingspuljen

Læs mere om ovenstående tilskudsmuligheder og ansøgningsfrister i Folkeoplysningsordningen og tilskudsguiden.

 • Øvrige puljer

Foreningen skal være indforstået med, at den, som forening, er forpligtiget til at overholde databeskyttelsesloven. Det betyder blandt andet, at foreningen skal beskytte medlemmernes navne og CPR-nummer.

Databeskyttelsesforordningen gælder for behandling af oplysninger om personer, dvs. fysiske personer, som foretages af offentlige myndigheder og af private virksomheder, foreninger, mv.

Foreningen skal i forbindelse med sin oprettelse over for kommunen bekræfte, at den er bekendt med sit ansvar i forhold til overholdelse af databeskyttelsesloven.

Folkeoplysende foreninger skal i forbindelse med ansøgning om tilskud eller anvisning af lokaler afgive erklæring om, at foreningen indhenter børneattester, i det omfang foreningen ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år.

Erklæringen sker ved markering af flueben i forbindelse med indberetning og ansøgning om tilskud - skal fornyes årligt.