Nyheder

Frivillige folkeoplysende foreninger

Frederikshavn Kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde og fremme børn og unges udvikling gennem deltagelse i foreningslivet.

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde arbejder grundlæggende med, gennem et forpligtende fællesskab, at fremme aktivt medborgerskab og styrke medlemmernes indflydelse på og forståelse af at leve i et demokratisk samfund. Sigtet er at styrke medlemmernes evne og lyst til, at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

 

 

Fritid og Folkeoplysning anbefaler at I læser
 

 • Folkeoplysningsordningen

  Folkeoplysningsordningen yder tilskud til folkeoplysende foreninger, der igangsætter idébestemte, idræts- og samfundsengagerende aktiviteter med deltagerbetaling primært for børn og unge under 25 år.

  Folkeoplysningsordningen er Frederikshavn Kommunes udmøntning af Folkeoplysningslovens regler om det frie folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsordningen er et supplerende administrations- og beslutningsgrundlag til gældende love og bekendtgørelser, der beskriver de overordnede rammer for tildeling af støtte.

  Direkte link til Folkeoplysningsordningen 

   

 • Tilskudsguiden

  Tilskudsguiden skal betragtes som foreningernes redskab til at forstå og navigere efter de overordnede rammer, der er fastsat i Folkeoplysningsordningen. 

  Direkte link til Tilskudsguiden 

 

 

En folkeoplysende forening, er en forening der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde for børn og unge. 

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde arbejder grundlæggende med, gennem et forpligtende fællesskab, at fremme aktivt medborgerskab og styrke medlemmernes indflydelse på og forståelse af at leve i et demokratisk samfund. Sigtet er at styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

 Folkeoplysningsordningen for foreninger i Frederikshavn Kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde og fremme børn og unges udvikling gennem deltagelse i foreningslivet i Frederikshavn Kommune. 

Ønsker I at blive godkendt som folkeoplysende forening, kan I søge om godkendelse året rundt. 

Direkte link til - Bliv godkendt som folkeoplysende forening (aftenskole)

 

Krav til frivillige folkeoplysende foreninger
Hvilke betingelser skal min forening overholde, for at kunne blive godkendt?

 • Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter Folkeoplysningslovens bestemmelser være demokratisk opbygget
 • Have en bestyrelse på minimum 3 personer, der er ansvarlig for anvendelse af tilskud, anviste lokaler samt regnskab og dokumentation for foreningens virksomhed.
 • Bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer
 • Som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål.
 • Være hjemmehørende i Frederikshavn Kommune
 • Have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig.
 • Vedhæfte et referat af den stiftende generalforsamling samt budget for minimum det første driftsår.
 • Indhente børneattester for de personer, der som træner, leder eller instruktør har direkte kontakt med eller færdes blandt børn og unge under 15 år. Børneattesterne skal foreningen selv opbevare og kunne fremvise, når/hvis Frederikshavn Kommune beder om det. Frederikshavn Kommune anbefaler, at der indhentes nye børneattester hvert andet år.
 • Sikre medlemmernes data efter databeskyttelsesloven. Vi anbefaler DGI og DIFs vejledning for flere informationer.

Udover at de formelle krav, skal overholdes, skal foreningen udfylde og sende ansøgningsskema til Fritid og Folkeoplysning, her skal foreningen vedhæfte deres vedtægter og referat fra stiftende eller ordinær generalforsamling.

Ønsker din forening at søge om tilskud, skal I være godkendt som frivillig folkeoplysende forening. Alle godkendte foreninger, der tilbyder frivilligt folkeop­lysende foreningsarbejde for børn og unge, har mulighed for at søge støtte gennem fire typer af til­skud.

 1. Medlemstilskud
 2. Lokaletilskud
 3. Uddannelsestilskud
 4. Frivillighedstilskud
 5. Transporttilskud


Udbetaling af tilskud
Det er en forudsætning for udbetaling af tilskud, at foreningen har et CVR nummer med tilknytning til en NEMkonto og en mail.


Årsværk - For nye godkendte foreninger
Som ny godkendt forening har I mulighed for, at få udbetalt et årsværk som engangsudbetaling fra den dato, foreningen er godkendt som aktiv forening. Dette kræver en konkret vurdering, kontakt fritid@frederikshavn.dk for mere information. 

Foreningen skal være indforstået med, at den, som forening er forpligtiget til, at overholde databeskyttelsesloven. Det betyder blandt andet, at foreningen skal beskytte medlemmernes navne og CPR-nummer.

Databeskyttelsesforordningen gælder for behandling af oplysninger om personer, dvs. fysiske personer, som foretages af offentlige myndigheder og af private virksomheder, foreninger, mv.

Foreningen skal i forbindelse med sin oprettelse over for kommunen bekræfte, at den er bekendt med sit ansvar i forhold til overholdelse af databeskyttelsesloven.

Folkeoplysende foreninger skal i forbindelse med ansøgning om tilskud eller anvisning af lokaler afgive erklæring om, at foreningen indhenter børneattester, i det omfang foreningen ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år.

Erklæringen sker ved markering af flueben i forbindelse med indberetning og ansøgning om tilskud, den skal fornyes årligt.

Foreningen skal årligt indhente handicaperklæringer på sine handicappede medlemmer, før at disse kan betragtes som handicappede medlemmer i tilskudsøjemed.

Handicaperklæring skal opbevares af foreningen og fremvises, når Frederikshavn Kommune beder om det.

Her kan du finde handicaperklæring