Nyheder

FRIVILLIG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

Frederikshavn Kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde og fremme børn og unges udvikling gennem deltagelse i foreningslivet.

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde arbejder grundlæggende med, gennem et forpligtende fællesskab, at fremme aktivt medborgerskab og styrke medlemmernes indflydelse på og forståelse af at leve i et demokratisk samfund. Sigtet er at styrke medlemmernes evne og lyst til, at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

 

Folkeoplysningsordningen

Tilskudsguide

 

Foreninger, der ønsker at blive godkendt, kan søge om godkendelse året rundt her på Fritidsportalen.

Ved ansøgning skal der vedhæftes
 • Foreningens vedtægter
 • Referat fra stiftende eller ordinær generalforsamling
Derudover skal foreningen
 • Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter Folkeoplysningslovens bestemmelser
 • Være demokratisk opbygget
 • Have en bestyrelse på minimum 3 personer, der er ansvarlig for anvendelse af tilskud, anviste lokaler samt
 • regnskab og dokumentation for foreningens virksomhed.
 • Bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer
 • Som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål.
 • Være hjemmehørende i Frederikshavn Kommune
 • Have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig
Foreningens vedtægter skal indeholde følgende oplysninger:
 • Foreningens formål
 • Valg til bestyrelse og antal bestyrelsesmedlemmer
 • Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor
 • Foreningens hjemsted
 • Betingelser for medlemskab
 • Tegningsret for foreningen
 • Procedure for vedtægtsændringer
 • anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør

Få hjælp til jeres vedtægter med DGI vedtægtsgenerator.

Ønsker din forening at søge om driftstilskud, skal I være godkendt som frivillig folkeoplysende forening. Alle godkendte foreninger, der tilbyder frivilligt folkeop­lysende foreningsarbejde for børn og unge, har mulighed for at søge støtte gennem fire typer af til­skud.

 1. Medlemstilskud
 2. Lokaletilskud
 3. Uddannelsestilskud
 4. Frivillighedstilskud

Udbetaling af tilskud - det er en forudsætning for udbetaling, at foreningen har et CVR nummer med tilknytning til NEMkonto og en mail.

Anlægspuljen og transportpuljen er kun for de godkendte folkeoplysende foreninger.

Læs mere om ovenstående tilskudsmuligheder og ansøgningsfrister i Folkeoplysningsordningen og tilskudsguiden.

Foreningen skal være indforstået med, at den, som forening er forpligtiget til, at overholde databeskyttelsesloven. Det betyder blandt andet, at foreningen skal beskytte medlemmernes navne og CPR-nummer.

Databeskyttelsesforordningen gælder for behandling af oplysninger om personer, dvs. fysiske personer, som foretages af offentlige myndigheder og af private virksomheder, foreninger, mv.

Foreningen skal i forbindelse med sin oprettelse over for kommunen bekræfte, at den er bekendt med sit ansvar i forhold til overholdelse af databeskyttelsesloven.

Folkeoplysende foreninger skal i forbindelse med ansøgning om tilskud eller anvisning af lokaler afgive erklæring om, at foreningen indhenter børneattester, i det omfang foreningen ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år.

Erklæringen sker ved markering af flueben i forbindelse med indberetning og ansøgning om tilskud - skal fornyes årligt.

Foreningen skal årligt indhente handicaperklæringer på sine handicappede medlemmer, før at disse kan betragtes som handicappede medlemmer i tilskudsøjemed.

Handicaperklæring skal opbevares af foreningen og fremvises, når Frederikshavn Kommune beder om det.