Nyheder

 

Nyheder i Frederikshavn Kommune

 

Info til de godkendte folkeoplysende foreninger i Frederikshavn Kommune

25.05.2020

KFU besluttede den 6. maj 2020, at alle godkendte folkeoplysende foreninger, aftenskoler og selvejende institutioner, har mulighed for at tælle planlagte aktiviteter og udgifter til egne og lejede lokaler med i tilskudsindberetning til foråret 2021.
 

Dette er muligt for periode 12. marts 2020 og frem til genåbning af foreningslivet.
 

Husk derfor at gemme en opgørelse over jeres planlagte timer og aktiviteter til næste år, så I har dem når i skal tælle til næste indberetning i foråret 2021.


Læs referatet fra Kultur og Fritidsudvalget den 6. maj 2020 nedenfor: 

Covid19 – konsekvenser for tilskud Kultur- og Fritidsudvalgets område

Beslutningskompetence
KFU


Sagsfremstilling

Nedlukningen af Danmark i forbindelse med Covid19 situationen har en række konsekvenser for udbetalingen af tilskud til foreningsliv og aftenskoler under Folkeoplysningsloven, samt for selvejende institutioner.

Center for Kultur og Borgerservice har på den baggrund af Kulturministeriets nye bekendtgørelse på området, økonomiudvalgets beslutning af 22. april, samt Kultur- og Fritidsudvalgets bemyndigelse til administrationen fra mødet 1. april iværksat nedenstående løsning for de selvejende institutioner og fremsætter herunder forslag for foreningslivet og aftenskolerne.Selvejende institutioner

Driftstilskud til de selvejende institutioner udbetales som aftalt i driftsoverenskomsterne uden reduktion.

Selvejende institutioner kan fakturere Frederikshavn Kommune for planlagte foreningstimer med KL sats minus 65 kr. + moms i perioden fra 17. marts frem til nedlukningens ophør.

 

Gebyropkrævning

Foreningerne betaler et mindre gebyr for de timer, de benytter i både kommunale og selvejende institutioner, der er godkendt i gebyrmodellen. Gebyret opkræves for de faktuelt forbrugte timer, dog med en afbookningsregel. Det er tidligere besluttet, at foreningerne ikke opkræves gebyr for de timer, der er aflyst pga. af nedlukningen. De manglende gebyrindtægter vil indgå i den samlede opgørelse af COvid19 konsekvenser for kommunen.

 

Foreningslivet

Foreningslivets tilskud beregnes på bagrund af det forudgående års aktiviteter og udgifter. Dermed vil det i væsentlig grad først være tilskudsudbetalingen i 2021, der påvirkes af Covid19 nedlukningen i 2020.

Administrationen foreslår derfor, at foreningslivet gives mulighed for at tælle planlagte aktiviteter og udgifter til egne og lejede lokaler med, for periode 12. marts 2020 og frem til genåbning af foreningslivet, når der skal ske tilskudsindberetning til april 2021.

Derudover foreslås det, at der i 2020 sker en ekstra á conto udbetaling i maj måned på 25 % af det forventede samlede tilskud til udbetaling i 2020. Dette støtter foreningslivets likviditet i en periode, hvor man mangler de vanlige indtjeningsmuligheder i foreningslivet i forbindelse med sæsonafslutninger, opvisninger, store events m.v. Den endelige tilskudsopgørelse og udbetaling rykkes derefter til primo efterår 2020.

 

Aftenskolerne

Aftenskolerne får generelt tilskud baseret på aftenskolens aktiviteter og udgifter med et års forskydning, som på foreningsområdet.

Administrationen foreslår derfor, at også aftenskolerne får lov til at tælle deres planlagte undervisning og lokaleudgifter med i deres indberetning sammenligneligt med løsningsforslaget for foreningsområdet.

Der er på aftenskoleområdet enkelte mindre musikalske aftenskoler, hvor tilskuddet ikke udbetales med et års forskydning. Her foreslås det, at disse få og små aftenskoler får lov til at opnå refusion for deres planlagte udgifter i 2020, selvom disse ikke kan gennemføres.

 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at ovenstående forslag gennemføres.

 

Beslutninger:
Administrationens forslag gennemføres.