Nyheder

 

Nyheder i Frederikshavn Kommune

 

Anlægspuljen 2021

28.10.2020

Til de godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Frederikshavn Kommune, der er godkendt iht. folkeoplysningsordningen. 

Inden den 1. november 2020 har godkendte frivillige folkeoplysende foreninger mulighed for, at søge anlægspuljen 2021. Neden for kan I læse regelsættet for anlægspuljen i Frederikshavn Kommune. 

 

Anlægspuljens regelsæt

Formål
Folkeoplysningsudvalgets anlægspulje har til formål at støtte forandringer og i mindre grad nyetableringer af klubeller foreningsfaciliteter samt til energibesparende foranstaltninger i de godkendte, frivillige folkeoplysende foreninger.

 • Anlægspuljen yder blandt andet støtte til projekter, der har til formål at sammenflytte aktiviteter, herunder også støtte til nedrivning og reetablering.
 • Puljen støtter også vedligeholdelsesarbejde, som ikke kan støttes igennem de ordinære tilskud i henhold til Folkeoplysningsordning.
 • Projekter, der optimerer anvendelsen af kvadratmetre for at skabe mere aktivitet på færre matrikler prioriteres.
 • Der ydes ikke støtte til rekvisitter og udstyr til udøvelsen af den folkeoplysende aktivitet eller til faciliteter til kommercielle formål.
 • Der ydes ikke støtte til projekter, der vil betyde, at en væsentlig forøgelse af udgifter til driftstilskud m.v.
 • Der ydes ikke støtte til projekter eller for-projekter til anlæg, der vil betyde krav om kommunal deponering.
 • Det kan ikke forventes, at anlægspuljen kan dække den fulde projektøkonomi.


Hvem kan søge anlægspuljen
Puljen kan søges af folkeoplysende foreninger i Frederikshavn Kommune som er godkendt i henhold til
Folkeoplysningsloven.


Ansøgningsfrist
Den samlede anlægspulje fordeles én gang årligt med ansøgningsfrist 1. november, hvorefter Folkeoplysningsudvalget
godkender fordelingen af midler på ordinært udvalgsmøde i januar det efterfølende år.

Indkomne ansøgninger efter denne dato kan ikke forventes imødekommet. Projekter, der har til formål at
sammenflytte aktiviteter, eller drejer sig om akut opståede problemer, kan dog behandles uden for ansøgningsfristen.
I disse tilfælde kontaktes Fritid og Folkeoplysning.


Ansøgning til anlægspuljen
Ansøgningsskema og budgetskabelon findes på Frederikshavn Kommunes Fritidsportal (www.fritid.frederikshavn.dk).


Ansøgningen skal indeholde:

 • Beskrivelse og formål af projektet
 • Tematisering
  • Energibesparende foranstaltninger
  • Udskiftning og/eller nyetablering af klub- og foreningsfaciliteter
  • Vedligeholdelsesarbejde, der ikke støttes via Folkeoplysningsordningen
  • Projekter, der optimerer kvadratmeter for at skabe mere aktivitet på færre matrikler
  • Nedrivning og reetablering i forbindelse med sammenflytning af aktiviteter
 • Beskrivelse af ejerforhold
 • Budgetskabelon vedhæftes (Udspecificeret budget, egenbetaling og værdi af eget arbejde)
 • Seneste årsregnskab
 • Oplysninger om støtte fra andre puljer eller lignende
 • Minimum 2 tilbud for projektet skal vedlægges

Ovenstående elementerne vil fremgå af ansøgningsskemaet på Fritidsportalen.


Ansøgere skal være opmærksomme på:

 • At der ikke ydes tilskud til allerede igangsatte projekter, dvs. projekter, hvor der er indgået forpligtende aftaler, eller hvor arbejdet rent fysisk er påbegyndt
 • At projekter, der har til formål at sammenflytte aktiviteter, også skal søge om tilladelse til at ”nedlægge” sin fysiske adresse, og søge lokaletilskud til de nye lokaler
 • At projekter, der har relation til en landsbyplan, tager landsbyplanens målsætninger med i overvejelserne om støtte
 • At projekter ved behandling screenes med henblik på at danne overblik over faciliteternes beliggenhed i forhold til andre lignende projekter og faciliteter i de omkringliggende områder, samt hvor mange medlemmer, den ansøgende forening har.


Udbetaling af anlægspuljen
Støtten udbetales til foreningens eller kredsens CVR-nummer over to rater:

1. rate = 25 procent ved projektstart
2. rate = 75 procent ved projektafslutning, ved fremsendelse af dokumentation for foreskrevet af administrationen.

Ved projektafslutning skal foreningen indsende dokumentation for projektet og betaling heraf, hvorefter Fritid og Folkeoplysningen godkender det indsendte dokumentation og herefter udbetaler de sidste 75 procent af de bevilgede anlægsmidler.

Dokumentation skal sendes til tilskud@frederikshavn.dk

Hvornår skal anlægsmidlerne være brugt?
Anlægsmidlerne skal være brugt senest den 31. december i samme kalenderår, som midlerne er bevilget. Tilskud til
sammenflytning skal være brugt senest et år efter tilskuddet er blevet bevilliget.

Fritid og Folkeoplysning skal senest den 31. december 2021, have modtaget dokumentation for udbetaling af 2. rate. Hvis der ikke er modtaget dokumentation for de brugte anlægsmidler inden for fristen, skal det bevilgede beløb fra anlægspuljen tilbagebetales til Frederikshavn Kommune.

Ubrugte anlægsmidler skal tilbagebetales til Frederikshavn Kommune.

Behandling af ansøgninger til anlægspuljen
Ansøgninger behandles af Folkeoplysningsudvalget.

 

Find ansøgningsskema og budgetskabelon her