Strandby Rideklub

 • Formand

 • Sanne Jeppesen
 • Røllikevej 7
 • 9970
 • Strandby
 • strandbyrideklub@hotmail.dk
 • 20316948

 • Kasserer

 • Gitte Pedersen
 • Skeltvedvej 22
 • 9970
 • Strandby
 • Strandbyrideklub@hotmail.dk
 • 51215099

 • Hjemmeside

 • Hjemmeside

 • Evt. Facebook

 • Mødested

  Skeltvedvej 22
  9970 Strandby

 • Kontakt

 • Sanne Jeppesen
 • Røllikevej 7
 • 9970
 • Strandby
 • strandbyrideklub@hotmail.dk
Søndag, 24 august 2014